Psykiatrin i Sverige är en del av hälso- och sjukvården. Det innebär att alla som är i behov av stöd eller hjälp, ska kunna få det i och med den vårdgaranti som finns i Sverige. Eftersom frågor som rör psyket ibland kan vara känsligt värderas integritet och självbestämmande högt.

Psykiatrin består främst av följande verksamheter:

RÄTTSPSYKIATRIN

I lagen om rättspsykiatrisk vård finns bestämmelser om vården av personer som begått brott och anses lida av en allvarlig psykisk störning. Lagen gäller i första hand personer som ges psykiatrisk tvångsvård som brottspåföljd.

PSYKIATRISK SLUTENVÅRD

Slutenvården är till för människor i djup livskris som inte kan eller orkar ta hand om sig själva, eller som är en fara för sig själv eller andra, exempelvis genom risk för självmordsförsök. Man kan själv söka sig till slutenvården, men det finns också en lag om psykiatrisk tvångsvård i speciella fall. I lagen om psykiatrisk tvångsvård regleras vården av personer som lider av en allvarlig psykisk störning och där nödvändig vård inte bedöms kunna ges på frivillig väg. Det kan vara fallet om en person motsätter sig vård. Av betydelse för bedömningen kan också vara om personen till följd av sin psykiska störning är farlig för annans personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

PSYKIATRISK ÖPPENVÅRD

Öppenvården utreder och behandlar personer med psykologisk problematik. Verksamheten består av många olika insatser, från akutpsykiatrisk mottagning, till samtal med psykologer och arbetsterapi. Vem som helst kan kontakta öppenpsykiatrin för att få råd och stöd. Den vanligaste vägen till öppenvården är genom vårdcentraler som skickar en remiss vid särskilda behov. Eftersom trycket mot den psykiatriska öppenvården är stort, prioriteras personers problematik och vilka insatser som sätts in efter grad av allvarlighet.

AKUTPSYKIATRI

Akutpsykiatrin är en akutmottagning för personer med akuta psykiska besvär. Besvären kan variera från tillfälliga ångesttillstånd till psykoser. Verksamheten består både av rådgivning och mottagning. Till mottagningarna kan vem som helst komma, oftast dygnet runt, även om anmälan via telefon brukar uppskattas. På mottagningen sker samtal och bedömning av besvären och en behandlingsplan bestäms. Behandlingen kan variera mellan medicinering, samtalshjälp, terapi eller inläggning.

GRUPPBOENDE

STÖD I HEMMET