Psykologin som vetenskap är indelad i en rad olika perspektiv, eller discipliner. Begreppet ”perspektiv” används också för hur man ser på psykologiska fenomen.

De största och vanligaste disciplinerna inom psykologi är:

Övriga perspektiv/discipliner:

Psykologins vetenskapliga discipliner brukar delas upp som basvetenskaplig eller tillämpad psykologi. Basvetenskaplig psykologi forskar främst kring grundläggande psykologiska processer (exempelvis utvecklingspsykologi), medan tillämpad psykologi forskar kring ett speciellt område som är praktiskt tillämpbart (exempelvis hälsopsykologi).

Perspektiv kan som sagt även syfta till olika synsätt på psykologiska fenomen. Dessa synsätt är:

  • Biologiska Perspektivet – hjärnan, gener, kemiska processer, hormoner
  • Sociokulturella Perspektivet – miljö, uppfostran
  • Psykoanalytiska Perspektivet
  • Behavioristiska Perspektivet – inlärning, vanor
  • Kognitiva Perspektivet – tankeprocesser
  • Humanistiska Perspektivet – roll, mål, ideal

Dessa perspektiv, eller synsätt, förklarar ett psykologiskt fenomen utifrån sin teoretiska bas. Ett exempel: Enligt det biologiska perspektivet beror depression på kemiska processer i hjärnan. Det sociokulturella perspektivet menar att depression beror den miljö personen har växt upp i.

Varje perspektiv ger sin förklaringsmodell över vad depression har för orsak. Modern psykologi brukar använda det eklektiska biopsykosociala perspektivet för att ge en bred bild av fenomenet. Forskare bråkar ofta hur många procent orsak varje perspektiv står för.